Warunki i zasady

WARSZAWA 20/04/2017

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
(dla kontrahentów będących przedsiębiorcami)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze ogólne warunki określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oraz realizacji usług świadczonych przez Grzegorza Gadamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Decodore Grzegorz Gadamski zwane dalej Decodore.
 2. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej O.W.H.) stanowią podstawę kontaktów handlowych pomiędzy Decodore, a kontrahentami będącymi przedsiębiorcami (zwanych dalej Zamawiającymi) chyba, że zostaną zmienione dodatkowymi, indywidualnie negocjowanymi umowami sprzedaży.
 3. O.W.H. są podawane do wiadomości Zamawiającego przy złożeniu przez niego pierwszego zamówienia oraz po każdorazowym wprowadzeniu do nich zmian.

II. Przedmiot umowy.

 1. Przedmiotem umów jest: sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Decodore.

III. Zawarcie umowy.

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego i przyjętego (potwierdzonego przez Decodore) oraz niniejszego O.W.H.
 2. Złożenie zamówienia może być poprzedzone złożeniem przez Zamawiającego Zapytania o dostępność towaru, bądź inne warunki sprzedaży i dostawy towaru lub zasady realizacji usług Zapytanie winno odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie (5).
 3. Decodore na podstawie Zapytania informuje Zamawiającego o możliwości realizacji ewentualnego zamówienia wg. warunków określonych w Zapytaniu. W przypadku niemożności zrealizowania warunków Zapytania, informuje o tym Zamawiającego na piśmie określając jednocześnie alternatywne sposoby realizacji.
 4. W przypadku gdy wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu są możliwe do realizacji (bądź już uzgodnione z Zamawiającym), do zapytania stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące realizacji zamówienia (pkt. 6 – 12).
 5. Dokument zamówienia musi zostać złożony w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail sales@decodore.pl w rozumieniu przepisu art.772 kodeksu cywilnego lub faxem) i zawierać co najmniej:
  • określenie Zamawiającego - siedzibę, adres,
  • wykaz zamawianych towarów – nazwę, markę producenta, oznaczenie kodowe (jeżeli
  • występuje) ilość, jednostki miary,
  • wskazanie miejsca dostawy towaru jeżeli adres różni się od siedziby Zamawiającego, zmiana adresu wysyłki każdorazowo wymaga wyraźnej zgody Decodore wyrażonej w formie pisemnej,
  • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru Towaru oraz wskazanie adresu e-mail, z którego będzie prowadzona korespondencja ze strony Zamawiającego,
  • podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.
  • każdorazowo Decodore musi wyrazić zgodę na wysyłkę towaru w inne miejsce niż adres zamawiającego,
 6. Decodore obowiązane jest potwierdzić przyjęcie zmówienia – pocztą elektroniczną nie później niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia odpowiadającego wymogom wskazanym w części III pkt. 2 i 3 niniejszych O.W.H. W potwierdzeniu Decodore wskazuje wszystkie istotne warunki zamówienia.
 7. Po potwierdzeniu przez Decodore zamówienia Zamawiający ponosi wszelką odpowiedzialność za brak osoby upoważnionej do odbioru towaru we wskazanym miejscu i terminie dostawy, wszelkie koszty związane z ewentualną ponowną wysyłką, oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, od momentu bezskutecznej próby dostarczenia towaru w miejscu i terminie potwierdzonym w Zamówieniu, obciążają Zmawiającego.
 8. Decodore zwolnione jest z wszelkiej innej odpowiedzialności niż wskazana w pkt. 7 w przypadku gdy w miejscu i terminie dostawy nie będzie osoby upoważnionej w Zamówieniu do odbioru.
 9. Potwierdzone przez Decodore zamówienie nie może zostać odwołane przez Zamawiającego bez pisemnego uzasadnienia i zgody Decodore, chyba że strony ustalą inaczej w drodze indywidualnie wynegocjowanej umowy. Zmiana zamówienia wymaga zachowania takiej formy w jakiej zostało złożone zamówienie pod rygorem nieważności. Każdorazowo, jeżeli w wyniku odwołania zamówienia przez Zamawiającego Decodore poniosło koszty zostaną one refakturowane na Zamawiającego. Zamawiający w przypadku zmiany zamówienia lub anulowania zamówienia obowiązany jest podać nr zamówienia oraz produkty których odwołanie dotyczy.

IV. Cena.

 1. Obowiązuje cena określona w aktualnym cenniku z uwzględnieniem ewentualnego rabatu handlowego przyznanego zamawiającemu.
 2. W przypadku indywidualnie negocjowanych umów, strony mogą odrębnie określić cenę.

V. Zaliczka.

 1. Co najmniej w przypadku pierwszych trzech transakcji Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zmówienia uiszcza zaliczkę w wysokości 100 % wartości zamówienia na poczet jego realizacji, chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 2. Konieczność wpłaty pełnej lub częściowej zaliczki przed przyjęciem zamówienia lub przed wydaniem towaru może być utrzymana lub przywrócona w przypadku braku pozytywnej oceny zdolności kredytowej w tym występowania wcześniejszych zaległości płatniczych Zamawiającego lub zamówień od znacznej wartości.
 3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłaty zaliczki (uznania wpłaty na rachunku Decodore).
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Decodore ma prawo potrącenia z otrzymanej zaliczki poniesionych uzasadnionych kosztów.

VI. Limit kredytowy.

 1. Decodore ustala limit kredytowy indywidualnie w zależności od obrotów i historii współpracy.
 2. W celu przyznania limitu kredytowego konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  • działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 3. Limit kredytowy obejmuje wartość wszystkich wystawionych i nieprzeterminowanych zobowiązań Zamawiającego oraz wartość złożonych a niezrealizowanych zamówień.
 4. Jeżeli wartość nowego zamówienia powoduje przekroczenie limitu kredytowego przez Zamawiającego to konieczne jest pokrycia różnicy w formie przedpłaty za zamówiony towar.
 5. Przeterminowane płatności powodują blokadę limitu kredytowego niezależnie od stopnia jego wykorzystania.

VII. Warunki płatności.

 1. Zapłata za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę nastąpi bez potrąceń. Wszelkie należności z tytułu zawartych umów winny być dokonane na konto bankowe wskazane przez Decodore.
 2. Termin płatności za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę jest określony w umowie bądź w jej braku każdorazowo na fakturze VAT. Jest określony w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
 3. Zamawiający staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar.
 4. Datą spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest dzień uznania wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na rachunku Decodore.
 5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Decodore zastrzega sobie prawo do wstrzymania ewentualnych dalszych dostaw lub wykonania usług dla Zamawiającego do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności.
 6. W przypadku nieterminowego regulowania dotychczasowych należności przez Zamawiającego Decodore zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków sprzedaży, w szczególności:
  • zmiany warunków płatności,
  • żądania dodatkowych zabezpieczeń wykonania świadczenia,
  • zmiany limitu kredytowego.

VIII. Warunki dostawy towaru.

 1. Towar może być dostarczany transportem własnym Zamawiającego lub transportem zleconym przez Decodore. W przypadku dokonania dostawy transportem Decodore obowiązują poniższe zasady.
 2. Czas i terminy dostaw.
  • Termin dostaw zostaje określony na potwierdzeniu zamówienia przyjętego przez Decodore,
  • Decodore nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jeżeli wskutek przyczyn niezależnych od Decodore dostawa nie może być zrealizowana w określonym terminie,
  • Decodore ma prawo wstrzymania dostawy do momentu uregulowania ewentualnych zaległości płatniczych przez Zamawiającego lub w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego ustalonego limitu kredytowego.
 3. Na miejscu wyładunku musi być obecna upoważniona osoba do zbadania, przyjęcia i potwierdzenia odbioru dostawy.
 4. W przypadku odbioru towaru własnym transportem Zamawiającego, wszelkie ciężary i ryzyka związane z towarem obciążają Zamawiającego od momentu wydania mu towaru w salonie Decodore.
 5. W przypadku odbioru towarów własnym transportem Zamawiającego jest on zobowiązany:
  • zapewnić aby warunki transportu spełniały wymagania gwarantujące bezpieczeństwo (w szczególności przed uszkodzeniami lub utratą towaru) oraz nie powodowały uszkodzeń opakowania,
  • zapewnić odbiór towaru wyłącznie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego,
  • zapewnić aby odbiór został wykonany i potwierdzony na dowodzie WZ (lub innym przyjętym w Decodore np. kopia faktury) przez odbierającego towar,
  • zbadać towar w momencie wydania w szczególności pod względem zgodności z zamówieniem: ilości, jakości i asortymentu wydawanego towaru.
 6. Przyjęcie odpowiedzialności za ewentualne szkody przechodzi na Zamawiającego, w momencie:
  • po odbiorze ładunku na miejscu przeznaczenia, przy dostawach pojazdami jeżdżącymi na zlecenie Decodore,
  • w momencie wydania towaru upoważnionej do odbioru towaru osobie, przy odbiorze transportem Zamawiającego.

IX. Opakowanie.

Decodore dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany, tak aby zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem.

X. Reklamacje i odpowiedzialność za wady – postanowienia ogólne.

 1. Sprzedający zapewnia, iż sprzedawane przez niego towary oraz świadczone usługi są najwyższej jakości. W szczególności sprzedawane towary posiadają wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, oznaczenia, jak również odpowiadają wszelkim wymaganiom stawianym przez odpowiednie przepisy prawa.
 2. Decodore niniejszym udziela 12 – miesięcznej gwarancji jakości sprzedanych towarów. Wyłącza się niniejszym wszelką inną odpowiedzialność za wady towarów niż ta wskazana w niniejszych O.W.H..
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Decodore jest sporządzenie i przekazanie protokołu reklamacyjnego na piśmie (fax, e-mail, poczta).
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • określenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  • oznaczenie reklamowanego towaru (nr. partii i/lub nr. kąpieli),
  • datę zakupu i dostawy (odbioru) wyrobu,
  • wielkość reklamowanej partii towaru,
  • opis wady będącej przedmiotem reklamacji,
  • próbkę reklamowanego towaru lub zdjęcie przedmiotu reklamacji w przypadku wad
  • jakościowych,
  • informację dotyczącą sposobu magazynowania i transportu towarów.
 5. Decodore ma obowiązek ustosunkować się pisemnie do roszczeń Zamawiającego w prawidłowo zgłoszonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Decodore. Nie jest to jednoznaczne z terminem załatwienia reklamacji.
 6. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – np. sporządzić protokół reklamacyjny, opisujący stwierdzone nieprawidłowości.

XI. Warunki reklamacji dla sprzedaży towarów.

 1. W przypadku reklamacji ilościowych i asortymentowych zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu następnym po odbiorze lub wydaniu towaru.
 2. W przypadku uszkodzeń towarów powstałych w czasie transportu (tylko wykonywanego przez Decodore) najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
 3. W przypadku reklamacji ilościowych i asortymentowych oraz uszkodzeń wskazanych w pkt. 2) konieczne jest umieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji na dokumentach przewozowych i dokumentach stwierdzających odbiór lub wydanie towaru wraz z określeniem szkody w towarze.
 4. W przypadku reklamacji jakościowych Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdzić go i zgłosić w terminie 3 dni od daty wykrycia wady z zastrzeżeniem pkt. 5 - 7.
 5. Decodore ponosi odpowiedzialność jedynie za wady jakościowe, których wykrycie podczas badania przy odbiorze lub wydaniu towaru było niemożliwe i tylko wynikające z ukrytych wad towaru.
 6. W przypadku wad widocznych towaru, których wykrycie podczas odbioru lub wydania nie było możliwe Decodore rozpatrzy reklamację tylko w przypadku gdy towar nie zostanie przetworzony i tylko przed jego użyciem (pocięciem, uszyciem, zamontowaniem, naklejeniem).
 7. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie reklamacji dotyczących wad widocznych towaru jest możliwe również po jego przetworzeniu lub użyciu jednak konieczne jest pisemne określenia przyczyn takiego stanu rzeczy.
 8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 9. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Decodore uzgodni z klientem sposób rekompensaty w tym:
  • uzupełnić brakującą ilość towaru,
  • wymienić towar na wolny od wad,
  • zaproponować Zamawiającemu rabaty na zakup towaru.
 10. Decodore ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Zamawiającego wszelkich zaległych należności.
 11. Decodore nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  • uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe po odbiorze lub wydaniu towaru przez / do Zamawiającego,
  • szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru,
  • szkody powstałe w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich, 5
  • reklamacje zgłoszone z uchybieniem terminów i zasad zgłaszania reklamacji wskazanych niniejszych O.W.H.,
  • reklamacje ilościowe i asortymentowe zgłoszone po dokonaniu badania towaru przy jego odbiorze lub wydaniu,
  • uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej np.: uderzeniem pioruna, zalaniem itp., naturalne zużycie towarów.

XII. Dokumentacja towaru i język dokumentów

 1. Decodore nie dokonuje certyfikacji sprzedawanych towarów, chyba że taki obowiązek będzie wprost wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. O ile dla danego towaru mogą istnieć obowiązki uzyskania przez producenta prawem przewidzianych certyfikatów, atestów, pozwoleń, dopuszczeń do obrotu, czy innych dokumentów potwierdzających spełnienie prawnych wymogów w szczególności technicznych, czy bezpieczeństwa, to Zamawiający winien poinformować Decodore najpóźniej w dniu złożenia Zamówienia, że chce takie dokumenty otrzymać.
 3. Na żądanie Klienta Decodore przekaże konieczną dokumentację. Źródłem pochodzenia dokumentacji są, co do zasady producenci towarów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie zażąda dostarczenia dokumentów wskazanych w pkt. 2, to brak ich dostarczenia nie może być przyczyną rezygnacji z Zamówienia, czy odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia, czy innego zakończenia bytu wiążącej strony umowy.
 5. Decodore nie przygotowuje i nie przeprowadza certyfikacji krajowej w języku polskim, o ile nie wynika to wprost z obowiązujących powszechnie przepisów prawa.
 6. Dokumentacja producentów może być dostępna w języku producenta, Decodore nie dokonuje tłumaczeń dokumentacji, o której mowa powyżej.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach handlowych zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, jak również innych stosowanych obowiązujących aktów prawnych.
 2. Wszelkie odstępstwa od zasad uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach handlowych wymagają po rygorem nieważności formy pisemnej.